KVKK Aydınlatma Metni

PROMET METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ İRTİBAT FORMUNA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

1.KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Promet Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, hem şirketimize hem de ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı memnuniyet duyuyoruz. İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında, kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Bize aktardığınız ve kayıt altına alınan kişisel verileriniz, fiziki ortamlarda oluşturacağımız dosyada ve kullanmış olduğumuz bilgisayar programlarında güvenli bir şekilde muhafaza edilecektir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10.maddesi uyarınca veri sorumlusu olan firmamız Promet Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kimliği, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11.maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni, siz veri sahiplerini aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

3.TANIMLAR

KİŞİSEL VERİ : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

VERİ SAHİBİ : Kişisel verisi işlenen kişi.

VERİ SORUMLUSU : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

4.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yukarıda tanımına yer verilen Veri Sorumlusuna ait bilgiler Kanunun 10.maddesi uyarınca aşağıda yer almaktadır.

Veri Sorumlusunun Unvanı : Promet Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Vergi / Mersis Numarası : 7330036208 / 0733003620800013
Adresi (Merkez) : Topçular Cad. Muhtar Celil Kulaksız Sok. No:2 Eyüp/İSTANBUL
Telefon : 0212 576 30 29 - 0212 674 71 45 - 0212 613 17 38
Fax : 0212 576 59 28
Adresi(Fabrika): Yukarısoku Mah. Çele Cad. No:72 Merkez/BOLU
Telefon : 0374 217 38 67 – 4 hat
Fax : 0374 217 12 58
Kep Adresi : prometmetal@hs01.kep.tr
İnternet Adresi : www.prometmetal.com

5.VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgisi : Ad, Soyad
İletişim Bilgisi : Telefon Numarası , E-posta Adresi

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Veri Sorumlusuna internet ortamında ilettiğiniz kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde yine aynı kanunda belirtilen temel ilkelere uygun olarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, orantılı ve sınırlı bir şekilde işlenecektir.

7.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI

Veri Sorumlusu tarafından yukarıdaki amaçlarla işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

8.KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kapsamında, şirketimiz Promet Metal tarafından, internet sayfamızda yer alan irtibat formunun doldurulması ve açık rızanız bulunması hukuki sebebiyle veri işleme şartları kapsamında otomatik yöntemlerle işlenecektir.

9.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Promet Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yukarıda belirtilen adreslerine noter aracılığı ile ihtarname göndererek veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen (veya yetkili vekili aracılığı ile) başvuruda bulunarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz(30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verileriniz ile ilgili şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin temininin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir.

Saygılarımızla,
Promet Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş